DEWANA BAKAR E KHAISH HOSHIYAR دیوانہ بکارِخیش ہوشیار